THL – tässä on katastrofin aineksia!

Kokonaisvaltainen terveys: lepo ja uni – rentoutuminen – fyysinen ravinto – psyykkinen ravinto – liikunta – elämän haasteet

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) saisi jo lopettaa politikoinnit ja ryhtyä tekemään tiedettä. FINRISKI 2012 -tutkimuksen pohjalta vedetyt poliittiset johtopäätökset saavat minulta ja monelta muulta terveysasiantuntijalta osittaisen tai täydellisen tyrmäystuomion.

 

Olette nähneet tämäntapaiset otsikot:

Karppaus aiheuttaa satoja sydänkohtauksia! (Iltasanomat, 31.8.2012)

On suuri vahinko, että pääjohtaja Pekka Puska jo monta vuotta sitten lopetti oman alansa tutkimusten seuraamisen, lukemisen ja ymmärtämisen. Siksi annankin suosiolla Pekan höpöttää omiaan. Ei häntä juuri kukaan terveysälykäs enää usko. Jos ei mitään uutta lue, eihän silloin voi mitään uutta tietoa omaksuakaan.

Mutta ylijohtaja Erkki Vartiainen ei pääse yhtä helpolla. Hän on ensimmäisenä kirjoittajana Suomen Lääkärilehdessä 31.8.2012 julkaistussa FINRISKI 2012 osaraportissa ”Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun” ja saa kantaa vastuun tästä katastrofista. Sillä katastrofi tämä on!

Siinä missä maailmalla puhutaan rakentavaan sävyyn terveydestä ja ravintorasvoista sekä hyväksytään ravitsemustieteen rajoitukset, antaa Erkki Vartiainen seuraavan pelottavan lausunnon THL:n blogikirjoituksessa: ”Nyt tapahtunut kolesterolitason nousu lisää infarktien määrää ennusteen mukaan vajalla 500 vuodessa. Miten käykään, sen tiedämme vasta vuonna 2015–2017. Miksi vasta silloin? Kolesterolitason muutos heijastuu kuolleisuuteen 1–2 vuoden viiveellä ja sairastuvuustilastot saamme vasta parin vuoden viiveellä. Nyt meillä on luotettavat tilastot vasta vuodelta 2010.”

Nipistän itseäni. Olenko hereillä? Tämä ei ole tiedettä. Tai voi se sitä olla, mutta se on tosi huonoa tiedettä.

Heikkohermoisia kehotan lopettamaan tämän kirjoitukseni lukemisen ihan tähän paikkaan, sillä nyt tulee mahdollisesti terveyttä monella eri tasolla horjuttavaa tekstiä!

——- Älä lue pitempään jos sinulla on heikot hermot! —-

Ahaa, päätit uhmata kohtaloa ja jatkoit lukemista. Lue tämä sitten omalla riskillä!

Suomen Lääkärilehdessä Vartiainen et al., 2012 kirjoittaa: Miehistä 58 %:lla ja naisista 62 %:lla kolesterolitaso oli korkeampi kuin suositusten mukainen alle 5 mmol/ l. Kolesterolipitoisuuden nousu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana koskee sekä miehiä että naisia. Vuonna 2007 miesten seerumin kolesterolitaso oli 5,25 mmol/l ja vuonna 2012 se oli 5,34 mmol/l. Naisten vastaavat luvut olivat 5,15 mmol/l ja 5,31 mmol/l. Nousu oli naisilla hiukan suurempi (3,1 %) kuin miehillä (1,7 %). Tämä ero nousussa ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,09). Kolesterolipitoisuus suureni kaikissa ikäryhmissä miesten kahta ikäryhmää lukuun ottamatta. Vuoden ja ikäryhmän välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p = 0,26 miehillä ja p = 0,39 naisilla). Tämä tarkoittaa, että tilastollisesti analysoituna muutos eri ikäryhmissä ei ole erilainen.

Ihmettelin suuresti miten tuollaisilla tilastollisesti huonoilla tuloksilla voidaan päätyä siihen, että karppaaminen (?) olisi kohottanut suomalaisten kolesteroliarvoja. Fantasiat laukkaavat sitten vielä askeleen verran eteenpäin: minimaalisesti kohonnut kolesteroli lisää suomalaisten sairastuvuutta sydäntauteihin! Potaskaa.

Erään aiemman THL:n tutkimuksen mukaan karppaajia on Suomessa mahdollisesti 17 % väestöstä (hyvin epävarma tieto, sillä tyydyttävää karppauksen määritelmä en ole nähnyt). Miten noin 8000 henkilön otoksessa noin pieni osa väestöstä voi vaikuttaa yhtään mitään kolesteroliarvojen kehitykseen tässä yksittäisessä otoksessa, saatikka sitten koko väestössä (Vartiaisen fantasioiden mukaan koko väestö on siis vaarassa sairastua!)?

Tutkijana en voi ymmärtää tällaista lapsellisuutta. Ehkä lääkäreiltä ei vaadita tarkkuutta näissä asioissa ja vanhojen virheiden pönkittäminen (Lue: Pohjois-Karjala projektin rasvavalistus) ja karppauksen vastainen kampanjointi jää tärkeämmäksi asiaksi kuin tieteellinen rehellisyys.

Tilanne muuttuu katastrofiksi kun pyynnöstä saan matemaatiikkaa (ja mittalaitteita ymmärtävän!) ystäväni analyysin tästä oudosta tilanteesta. Ymmärrän miksi hän haluaa olla anonyymi. Hän on tehnyt kauhistuttavia havaintoja, jotka pistävät kyseenalaiseksi tämäntyyppiset ravitsemustutkimukset ja varsinkin tämä Vartiaisen pelleily tulee aivan uskomattomaan valoon. Kyseessä on ystäväni tekemä vakavasti otettava havainto mittalaitteiden epätarkkuuksista ja virhetarkastelun tilastotieteellisistä ongelmista.

Vartiainen et al. myöntävät, että kolesterolia mittaavien laitteiden virheet ovat todellisuutta: Laboratorion kolesterolimääritystasoista on julkaistu erillinen artikkeli (Sundvall J, Leiviskä J, Alfthan G, Vartiainen E. Serum cholesterol during 27 years: assessment of systematic error and affecting factors and their role in interpreting population trends. Clin Chem Acta 2007;378:93–8.). Laboratorion systemaattiset virheet olivat Vartiainen et al:in mukaan eri vuosina seuraavat: 1982 –0,06 %, 1987 –0,56 %, 1992 –0,84 %, 1997 –1,41 %, 2002 +2,0 %, 2007 +0,7 % ja 2012 0,0 %. Kolesteroliarvot on korjattu näillä vuotuisilla eroilla, vaikka erot ovatkin tutkimuslaboratorioille annettujen suositusten rajoissa.

Pyysin yksinkertaista selitystä ystävältäni tähän ongelmaan ja sain sellaisen. Muun muassa näin hän kirjoittaa:

Aina kun tehdään dokumentti jossa käsitellään mittausarvoja tai laskelmia, on siihen tehtävä virhetarkastelu, josta nähdään kyseisen tutkimuksen sisältämä virheprosentti (virhemarginaali).

Virhetarkastelu tehdään yleensä johtopäätösosassa. Mikäli tutkimuksen tulokset perustuvat mittauksiin tai laskelmiin, tässä kohdassa esitetään ne mittausmenetelmistä ja laskelmista mahdollisesti johtuvat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Pitää myös miettiä, vaikuttavatko kaikki tekijät samaan suuntaan eli vahvistavatko vai kumoavatko ne toisensa.

Mittauksissa ja laskelmissa aiheutuu kolmenlaisia virheitä:

1) Mittaustavoista johtuvia virheitä (esim. itse mittaustapahtuma vaikuttaa mitattavaan tulokseen)

2) Mittalaitteista aiheutuvia virheitä (esim. mittalaitteiden tarkkuus on +- 5% tai huonompi, tai otetaan nestettä pipetillä esimerkiksi noin 20 ml)

3) möhläyksiä (esim. kokeellisesti todetaan että: 2+2=4 ja 2*2=4.
Johtopäätös,  + ja * merkki ovat saman arvoisia)

Virhetarkastelun matemaattinen kaava voitaneen kirjoittaa muotoon:

dn = (d1/n1) + (d2/n2) + (d3/n3) + … (dn/nn)

…jossa tutkimuksen jokaisen osa-alueen virhe lasketaan yhteen. Ja siitä muodostuu kokonaisvirhe.

Kokonaislukuarvoja pidetään usein tarkkoina arvoina käsitellä
jotain asiaa. Mutta sitä ne eivät välttämättä ole. Tutkimuksen
laajuudesta riippuen, näytteenoton määrä kokonaismäärästä, antaa suoraan vastauksen tutkimuksen tarkkuudesta.

Tässä THL:n tutkimuksessa väitettiin että suomalaisten miesten kolesteroliarvo olisi kohonnut 1.7% viidessä vuodessa. Väite ei voi pitää paikkaansa, ilman vakavasti otettavaa virhetarkastelua.

Jos lähdetään olettamuksesta, että väite 1.7% pitäisi paikkansa, niin tutkimuksen virheen tulisi olla maksmissaan +-0.01%, jotta se ei vaikuttaisi ilmoitettuun lukuarvoon. Mikäli meillä on ollut kolesterolin mittalaitteena laite, jonka tarkkuus on +-2%, se romuttaa väitetyn lukuarvon täysin.

Mikäli meillä olisi jokaisessa kolesterolin mittauksessa käytetty erikoistarkkaa mittalaitetta jonka virhe olisi +-0.02% (epäilen näin suurta mittalaitteen tarkkuutta), ei väite voi siltikään pitää paikkansa, vaikka mitattujen henkilöiden otanta olisi kuinka suuri. Yleisesti kaupan olevien mittalaitteiden tarkkuuden virheprosentti on +-0.2%. Erikoistarkkojen mittalaitteiden virheprosentti saadaan niinkin alas kuin +-0.1, mutta sekään ei riitä.

Väitettyä prosenttiarvoa voitaisiin lähestyä myös otantaa kasvattamalla. Tällöin esim. kaikista Suomen miehistä ja naisista olisi tullut ottaa näytteet viisi vuotta sitten, sekä nyt 98.3%:sti . Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista koska tällaisen näytteidenottovälin vallitessa osa mitattavista on kuollut. Näytteitä olisi otettu myös henkilöistä jotka viiden vuoden aikajakson lopussa luettaisiin miehiksi. Ei siis enää pojiksi tai lapsiksi. Meillä ei siis ole luotettavaa vertailupohjaa väittää että miesten kolesterolitaso olisi noussut väitetyn prosenttiarvon verran.

Kolesteroliarvo on voinut muuttua testattujen henkilöiden osalta 1.7%, mutta sekin on erittäin epätodennäköistä mittalaitteiden yleisten virhemarginaalien vuoksi. Eikä mikään vahvista sitä että mahdollisesti vaihtuneilla koehenkilöillä olisi ollut viisi vuotta aikaisemmin sama kolesteroliarvo. Ja tämä vielä ikä-, elämän-, työ- ja harrastetilanteet mukaanlukien.

Johtopäätöksenä voidaan olettaa, että väitetty lukuarvo ei voi pitää paikkaansa. Se hukkuu tutkimuksen epätarkkuuteen ja on ”taustakohinaa”, jolla ei ole mitään merkitystä tutkimuksen kanssa. Olisi kiinnostavaa nähdä tutkimuksen raakadata ja miten tutkijat ovat kyseiseen lukuarvoon päätyneet.

Matemaatikkoystäväni haluaa vielä tuoda lukijoilleni tämän henkilökohtaisen terveyskäsityksensä: Syön niinkuin itsestä hyvältä tuntuu. Olen siis yhteiskunnallisesti paras mahdollinen henkilö: kulutan kalliita rasvoja, en käytä lääkkeitä, jolloin kuolen heti kun pääsen eläkkeelle. Vartiaisen, Puskan ja kumppaneiden pitäisi rohkaista ihmisiä tällaiseen käytökseen. Se olisi kansantaloudellisesti paras vaihtoehto.

Ymmärrätkö nyt miksi pyysin vain vahvahermoisia jatkamaan tämän kirjoitukseni lukemista? Kun luit kirjoitukseni ajatuksella ja nautit täysin siemauksin ystäväni tilastotieteellisestä ja matemaattisesta arviosta, ajatusmaailmassasi tapahtui sellainen reaktio/muutos, että alat ajattelemaan omilla aivoillasi. Kun ”hyvää oloasi” ja luottamustasi terveysviranomaisten sanomiin mennään ravistelemaan näin ikävällä tavalla, tästä voi olla seurauksena epämukavia asioita. Joidenkin karppaajien aggressiivisetkin yhteydenotot terveysviranomaisiimme (mm. professori Mikael Fogelholm on kertonut vastaanottaneensa aggressiivista ja häiriintynyttä palautetta terveysasioita seuranneilta suomalaisilta) saavat näin luonnollisen selityksen. Ihmisiä v…ttaa tällainen terveysinformaatio. Mitä ihmettä terveysviranomaisemme puuhaavat? Ihmiset ymmärtävät eläneensä valheellisessa harhassa, joka paljastuessaan johtaa aggressiiviseenkin käyttäytymiseen. Brad Warner on sanonut kirjassaan Hardcore Zen: ”Kun todellisuus iskee vasten kasvoja, se tulee kuin märkä rätti. Eikä sitä pääse enää pakoon vaikka haluaisi”.

Ymmärrätkö nyt miksi lääkäri Antti Heikkilä kirjoittaa näin omassa blogissaan: THL MOKASI PERUSTEELLISESTI. Elokuun viimeisenä päivänä THL rynni johtajansa johdolla näyttävästi otsikoihin. Lähes maanisella innolla ilmoitettiin, että VHH on vaarallista ja syynä väitettyyn havaintoon se, että kolesterolitasot olisivat nousussa tässä maassa. Matemaattisen tarkasti oli laskettu, kuinka monta sataa ihmistä tulee kuolemaan, ja kaikki tietysti karppaamisen syytä. Voi oli jällen syntipukki. Hyökkäys VHH-ruokavaliota vastaan on käsittämätön ja vailla perusteita, ellei asiaa katso THL:n pääjohtajan näkökulmasta. Tänä vuonnahan tulee 40 vuotta täyteen siitä kun P-K -tutkimus aloitettiin. Eläke odottaa, mutta sitä ennen olisi mukava kuunnella juhlapuheita torvisoittokunnan pussuttaessa taustalla. Pääjohtajan ja koko laitoksen väitteet, uhkailut ja pelottelut ovat tuttua käytöstä taannoisen H1N1-viruksen ajoilta. Jos kolesterolitasot ovat nousseet ja samanaikaisesti VHH:n suosio on kasvanut, voidaan puhua erilaisten tapahtumien yhtäaikaisesta esiintymisestä, eikä syy- ja seuraussuhteesta. Miksi THL ei syytä vaikkapa perussuomalaisia, joiden suosio on myös nousussa tai populaaria ilmastomuutosta, jolla yleensä selitetään kaikki hankala? Tässä kyseessä olevassa tutkimuksessa oli mukana vajaa 8000 ihmistä, mutta karppaamista ei millään muotoa huomioitu. Joten tuloksen vertaaminen karppaamiseen on täysin vailla mieltä ja kertoo vain häikäilemättömästä pelottelusta. Tässä tullaankin koko Pekka Puskan väittämien ytimeen. Tiedetään, että hänestä huolimatta kaikissa länsimaissa sydäntautien määrä on sodan jälkeen ollut tasaisessa laskussa koko ajan. Samalla myös kolesterolitasot ovat laskeneet tasaisesti. Syytä muutokseen emme tiedä. Todennäköisesti elämän laadun paraneminen on ollut keskeisin tekijä. Mutta Puska ja hänenlaisensa väittävät, että heidän toimenpiteensä (mitä ne sitten ovat olleetkaan) ovat olleet keskeisin syy muutoksiin. Tämähän käy ilmi näistä nykyisistä uutisistakin. Väite viittaa hyvin epärealistiseen käsitykseen omasta merkityksestä, sillä on posketonta väittää, että P-K -tutkimus olisi laskenut koko läntisen maailman kolesterolit.

Epäselviä kysymyksiä riittää, mutta luottamus kolesterolimittauksiin elää turhan vahvana THL:ssä.

Lopetan pian, mutta pohdi vielä näitä asioita:

Moniko meistä vielä muistaa paljonko Pohjois-Karjala -projektin aikana kuolleisuus kasvoi?

Jani Somppi huomauttaa, että kokonaiskolesteroli ei kerro yhtään mitään ihmisen sairastumisesta sydäninfarktiin, koska yli 50 %:lla sairastuneista on täysin normaalit tai alhaiset kolesteroliarvot. Tämän tietää jo maallikkokin. Mikä todistusarvo tällä tutkimuksella on?

Somppi jatkaa:  On amatöörimäistä puhua vain kokonaiskolesterolista, joka muodostuu useista eri alatyypeistä. Alatyyppien keskinäinen suhde kertoo paljon enemmän kuin pelkkä kokonaiskolesteroli. Esim HDL:n (ns. hyvä kolesteroli) korkea pitoisuus voi nostaa kokonaiskolesterolia suomalaisten viitearvojen yläpuolelle reilusti. Minä ihmettelen miksi tälle asialle ei löydy ymmärrystä terveyseliittimme keskuudessa?

Vielä yksi terävä huomio Sompilta: Tutkimuksessa ei kerrota milloin mittaukset ovat tehty. Kolesteroliarvot vaihtelevat vuodenaikojen, auringonvalon, kuukautiskierron, kilpirauhasen toiminnan, stressitason, liikunnan, ylipainon, tupakoinnin ja muiden sairauksien ja elimistön kroonisen tulehdusasteen mukaan jne. Edellä mainitut seikat vaikuttavat usein paljon enemmän kolesterolitasoihin kuin esim. ruokavalio. Oikein toteutettuna karppaus laskee kolesterolitasoja. Kysyn, miksi tämä tärkeä tieto puuttuu? Kuka tietää?

Eikö parempi ole jättää hermoilu muille ja itse syödä maistuvaa ruokaa, liikkua tarpeeksi ja muistaa levätä?

Miten tähän uutisen on voitu liittää ”ohimenevä” muotidieetti nimeltään karppaus? FINRISKI-tutkimuksen raportissa ei eritelty tuloksia sen mukaan, kuka karppaa ja kuka ei karppaa.

Onko maamme terveyseliitti tullut ihan hulluksi kiinteiden rasvojen (näitä sanotaan virheellisesti koviksi rasvoiksi) vainossa?

Mitä järkeä on syöttää tällaista puppua Suomen kansalle?

Jari Ristiranta huomaa kysyä: Jos Vartiainen, Puska ja tiedotusvälineet olisivat aidosti kiinnostuneita karppauksen vaikutuksesta kolesteroliarvoihin, niin he varmaankin perehtyisivät tällaisen tilastollisen poikkileikkaustutkimuksen sijaan todellisiin kokeellisiin tutkimuksiin, joissa koehenkilöt ovat karpanneet ja heidän veriarvojaan on tutkittu tarkemmin?

Lääkäri Timo Kuusela havainnoi maailmaa: ”Kyllä professori Puskan syyslukukauden alun esilletulo oli kuin sotilaiden täsmäoperaatio niin ajoituksen, hämäyksen kuin misinformaation suhteen. Strandberg ja Syvänen saivat lääkärikunnan paskomaan housuun ja statiinikynä varustettiin lisämuistilla nopeuden parantamiseksi. Suomalaiset tuntien en usko korvaamatonta vahinkoa tapahtuneen ”karppaajiksi” oppineiden joukossa. He tuntevat menetelmän edut omassa nahassaan, sokeri-, verenpaine- ja painomittarissaan – myös kolesterolikokeissaan. Puskan julkinen hölmöily luotettavien assistenttien peesaamana kääntyy itseään vastaan. Kovanen ja Fogelholm jättävät jo uppoavaa laivaa.”

Tutkimuksia ahkerasti viime aikoina lukenut, pohtinut ja kommentoinut professori Mikael Fogelholm ei pidä siitä, että FINRISKI 2012 -tutkimuksesta vedetään Vartiaisen ja Puskan tyylisiä johtopäätöksiä. Karppauksen vaikutuksista tarvitaan lisätietoja.

Suomalainen verovaroin tuettu ravitsemustutkimus kyntää niin syvällä sonnassa, että myötähäpeän tunne tahtoo tulla liian voimakkaaksi. Pyydän etukäteen anteeksi niiltä, joita tämä kirjoitukseni loukkasi. En kuitenkaan voinut enää olla hiljaa: Herää THL!

 

83 kommenttia artikkeliin ”THL – tässä on katastrofin aineksia!

 1. Kaikki virallisenkaan koulutuksen saaneet eivät ole samaa mieltä median ja THLn kanssa:

  Entäpä jos joku eturivin viranomaisista olisi ollut 5 vuotta sitten syvästi ja aidosti kiinnostunut siitä, voiko karppaus olla jossakin muodossa terveyttä edistävä? Jos hän olisi ottanut asiakseen edistää sellaista karppausta, jossa ammutaan alas älytön voilla, kermalla, munilla, pekonilla ja lihalla revittely. Sijaan olisi ehdotettu järkevä malli. Entä jos median ei olisi annettu överikuvillaan ja videonpätkillään sanella sitä mikä on kansakunnan käsitys karppauksesta? Entä jos terveysviranomaiset olisivat yrittäneet ottaa karppauksesta irti sen parhaat palat, vivuttaa niitä ja hiukan ohjata käsityksiä rasvan osalta oikeaan suntaan? Tyrmäämiselle olisi voitu löytää vaihtoehto.
  Kuvitellaanpa, että FINRISKI-tutkimuksen jatkotuloksisssa suomalaisten verensokeriarvoissa ja lihomisvauhdissa tulisi tapahtumaan pientä terveyden kannalta myönteistä muutosta. Pientä mutta sellaista muutosta, että voitaisiin laskea, että parisen sataa sydäninfarktia ja tyypin 2 diabetesta säästyisi tässä maassa. Tulisiko THL ulos ja kertoisi, että ”Yes, suomalaiset te teitte sen sittenkin karppaamalla”?
  Reijo Laatikainen
  Laillistettu ravitsemusterapeutti
  http://www.pronutritionist.net/myrksytuuli-puhalsi-thlsta/

  Tykkää

 2. ” Julistettu kolestroliarvo koostuu kolmesta eri yhteenlasketusta lukuarvosta (HDL, LDL ja Trigly). Julkistettu summa ei kerro siinä olevaa virhettä (toleranssia) joka kasvaa kolmen eri mittauksen vuoksi. Eikä se kerro mysökään sitä että koletroleista Triglyn lukuarvo on laskenut.”

  Christer, mistä ystäväsi on saanut tälläisen käsityksen?

  Tykkää

 3. Reijo Laatikainen, laillistettu ravitsemusterapeutti kirjoitti: ”hiukan ohjata käsityksiä rasvan osalta oikeaan suntaan?”

  Kun lihaa syö pitää syödä kalaa ja saada siitä kalan rasvaa, lisäksi pitää syödä paljon kasviksia ja hedelmiä ( siis erityisen terveellisiä hiilareita). Maailman vanhimmat ihmiset elävät Japanin Okinavalla. Rauhallista elämää, omasta maasta terveydelle erinomaisia hiilareita, ja kalaa. That’s it.

  Tykkää

 4. Hiukan tutkimuksia lukeneena ihmettelen, miten ruokavalio,joka vaikuttaa positiivisesti keskeisiin sydäntaudin riskimarkkereihin, hyvään HDL-kolesteroliin(nousee) ja triglysereihin(laskevat), voisi olla vaarallinen?

  Eikö THLn tiedossa ole, että kaikki rasvat nostavat hyvää HDL-kolea? Mitä korkeampi sitä parempi!

  Tykkää

 5. Kolesterolimörkö kaivetaan aivan liian helposti esiin. Esimerkiksi vaimoni suvussa kolesteroliarvot ovat suoraan sanoen rajuja. Anopin kuuden jo edesmenneen sisaruksen parven eliniät olivat välillä 85-97 vuotta ja keskiarvona oli melko tarkkaan 90 vuotta. Ja yksikään ei kaatunut sydänkohtaukseen, vaikka nk. hyvän ja huonon kolesterolin suhde ei ollut kenelläkään heistä tietääkseni mitenkään erikoinen.

  Tämä näyte on suppea, mutta herättää silti epäilyksen, että olisi olemassa muitakin selityksiä pitkälle iälle kuin nämä aina vain Puskasta revityt.

  Tykkää

 6. ”Siinä taulukossa esitellään kokonaiskolesterolitason jakaumat, keskiarvot ja hajonnat ikäryhmittäin vuonna 2012 FINRISKI-tutkimuksessa. Siinä ilmoitetaan keskiarvoksi miehillä 5,25 ja keskihajonnaksi 1,08 (!). Naisilla vastaava tilanne saman suuntainen. Eikö tämä ole varsin suuri keskihajonta, joka ei millään voi perustella, että vedetään johtopäätöksiä jostain sadasosan lukuarvosta?

  Voisimmeko jatkaa keskustelua esimerkiksi tästä suuresta keskihajonnasta?”

  Tämä menee entistä oudommaksi. Miten tällaiseen aineistoon perustuvassa tutkimuksessa ylimalkaan voisi olla pieni (esim 0,1?) keskihajonta, kun yksilökohtainen kolesteroliarvo kuitenkin vaihtelee varsin laajalla alueella (noin 2-10)? Blogaajan logiikalla pitäisi kolesterolin kokonaisarvom ilmeisesti kasvaa tai pudota lähes 2 mM ennenkuin tuloksesta saisi sanoa mitään johtopäätöksiä?

  Keskihajonta, keskiarvo, normaalijakauma, tilastollinen merkitsevyys, vaihteluväli…. näissä ei saisi sekoilla tällä tavoin, mikäli haluaa esittää vakavastiotettavaa asiantuntijaa. Nyt blogaaja antaa itsestään kuvan ihmisenä, joka on päättänyt tuloksen ennen tutkimusta ja koittaa epätoivoisesti löytää aineistosta jotain, joka oikeuttaisi avausviestin räväkät väitteet.

  Eikö blogaaja pääsisi helpommalla, jos myöntäisi, että keskiarvo on kyllä kohonnut, mutta koittaisi vaikka etsiä nousulle muita selkeästi osoitettavia syitä kuin karppauksen, kun se ei kerran käy omaan maailmankuvaan? Tämä tilastollisten parametrien väärinymmärtäminen ja Puskan henkilöön käyvä haukkuminen ovat tyhjää kolinaa tieteelliseksi kritiikiksi, vaikka ehkä samanmielisiin uppoavatkin. Tällaisella tekstillä on kuitenkin turha ihmetellä, miksei ”virallisia” tahoja kritiikki kiinnosta.

  Tykkää

 7. Ei tullut vastausta siihen, mihin perustuu väitteet siitä, että juuri karppaus olisi nostanut kolesteroliarvoja. Nyt jää sellainen käsitys, että ko väitteet perustuvat median kärjistäviin juttuihin rasvalla mässäilystä tai tarpeeseen oman henk.kohtaisen aseman puolustamiseen.

  Aika helppoa kai olisi tehdä tutkimus, vaikka sillä 8000 hengellä(pienempikin määrä varmaan riittää), jotka suostuvat karppaamaan tietyn ajanjakson, oli se sitten vuosi, kaksi tai viisi. Jos paino putoaa ja veriarvot paranee, ei kai voi mitenkään tulla kysymykseen ”väärästä tavastua parantua”. Jos taas arvot pomppaavat ylöspäin, niin kuin Thl:n väitteistä on uskominen, on Puska hengenheimolaisineen ollut oikeassa. Kyllä puolueettomat asiantuntijat varmasti osaavat tehdä kunnollisen tutkimuksen. Jotain on varmasti tehtykin, mutta ovatko saaneet julkisuutta?

  Ja niin, en itse karppaa. En myöskään noudata Thl:n suosituksia. Arvot ovat toistaiseksi pysyneet hyvinä. En tiedä ketään, joka pilkuntarkasti seuraisi jotain ohjeistuksia, paitsi puheissaan.

  Christer kommentoi: Kiitos tästä kommentista. Tietoa tippuu THL:n suunnalta tippa tipalta sähköpostiini. En voi kaikkea paljastaa, mutta tiedotuksesta vastaavat Pekka Puska ja Erkki Vartiainen ovat selvästi 31.8.2012 innoissaan puhuneet pehmosia karppauksen vaikutuksista kolesteroliarvoihin.

  Myöhemmin THL:n on tarkoitus julkaista ruokapäiväkirja-analyysit. Arvon professorit ovat kurkanneet niitäkin analyysejä ja mielikuvitus on heillä sitten lähtenyt laukkaamaan. Ruokapäiväkirjoissa ilmeisesti näkyy siirtyminen rasvaisempien vaihtoehtojen suuntaan (en voi tätä tietää, arvaan että näin on tapahtunut) ja se on nyt olemattoman vähäisten kolesteroliarvojen muutokseen jo kytketty. Tämä on roskatiedettä pahimmillaan ja kun tähän syyllistyy ylin suomalainen terveysjohto, silloin tilanne on todella paha.

  Tykkää

 8. Mutta paatos on kuitenkin vahva, ja makkara maistuu.

  Rasittaa suunnattomasti tuo täysin ala-arvoinen Puskan henkilöön käyvä ”kritiikki”. Yleensä kun sitä huomaan asialla ovat täysin kouluttamattomat ihmiset. Ja toisiaankin, oppimaton tai oppinut, mutta oppikaa ensin edes käyttäytymään jos mielitte tulla otetuiksi vakavasti ”hiilari”-kritiikkinne kanssa.

  Tykkää

 9. hyvä jerew,

  erittäin hyvä tutkimuskohde. Mutta eikö laihtujien luvut pitäisi pitää pois tutkimuksesta. Ryhmienhän pitäisi olla painonsa säilyttäjiä esim eri BMI-ryhminä ja eri painoluokissa.

  Niin kait on aika yleisessä tiedossa että laihtuminen parantaa veriarvoja.

  Tykkää

 10. Christer, c’mon. Voisit nyt todeta ihan reilusti, että tilastollisen käsittelyn kohdalla tietotasosi – ja ilmeisesti myös tämän anonyymin ystäväsi tietotaso – eivät nyt tässä kohtaa tuottaneet muuta kuin hupaisan sivujuonteen. Jokainen mokaa joskus.

  Tästä

  ”Raakadata toimitettiin minulle vahingossa, pyytämättä. Se on siis poimittavissa THL:n tietokannoista”

  vielä huomautus. Tietänet mitä tarkoittaa ”raakadata”?

  Christer kommentoi: Mie on usein minun kimpussani kuin raivo härkä. Tässä THL:n jutussa on niin herkullisen paljon mehukkaita yksityiskohtia paljastumassa, etten vielä luovuta tilastotieteen tulkinnoissani. Aivan uskomattomia virheitä ja huolimattomuuksia on paljastumassa. Pysykää mukana seuraamassa THL:n tieteen jatkoanalysointia.

  Raakadata -sanaa käytin kuvaamaan sellaista tilannetta, että minulle on lähetetty raa’asti dataa paljon enemmän kuin mitä Vartiainen et al suostuivat tuomaan julkisuuteen surullisessa artikkelissaan Suomen Lääkärilehdessä. Raakadataa hifistelijä Mien ymmärtämällä tavalla (raw data) on minulla myös mahdollista saada. Kiinnostaako teitä ihmetellä kanssani tätä traagista THL:n pimitystä lisää, silloin teidän pitää odottaa erään toisen hyvän ystäväni vastinetta samaisessa lääkärilehdessä. Mikäli se vastine ei saa julkaisulupaa, tiedätte kyllä missä se julkaistaan!

  Mutta nyt en siis paljasta ihan kaikkia valttikorttejani, Mie. Muista käyttäytyä kiltisti täällä, Mie! Jouduin poistamaan sinut pääblogistani, älä kaiva verta nenästä täällä sivublogissani.

  Tykkää

 11. Mie: Mitä haluaisit tuolle raakadatalle tehtävän? Katselin Lääkärilehden artikkelia, ja jos tutkijat sille tekivät jotakin, niin se jätettiin kertomatta. Otos nyt kuitenkin on iän ja sukupuolen (ja alueen) mukaan ositettu, mutta en tiedä, kuinka edustava se on osallistuneiden osalta, osallistumisprosentti kun jäi miehillä 55 ja naisilla 64 prosenttiin. Jos HDL ja triglyt ovat raakadatassa parantuneet, niin eikös se ole hyvä juttu?

  Christer kommentoi: Juuri näin. Eikä tässä vielä kaikki. Seuraava kirjoitukseni on jo otsikkoa myöten valmis: ”Peitto heilui THL:ssä!”

  Katsotaan sitten mitä kaikkea dataa on ollut käytössä, mutta josta ei ole kerrottu!

  Tykkää

 12. ”Aivan uskomattomia virheitä ja huolimattomuuksia on paljastumassa. Pysykää mukana seuraamassa THL:n tieteen jatkoanalysointia.”

  Jään odottelemaan.

  ”Raakadata -sanaa käytin kuvaamaan sellaista tilannetta, että minulle on lähetetty raa’asti dataa paljon enemmän kuin mitä Vartiainen et al suostuivat tuomaan julkisuuteen surullisessa artikkelissaan Suomen Lääkärilehdessä. Raakadataa hifistelijä Mien ymmärtämällä tavalla (raw data) on minulla myös mahdollista saada.”

  Jos ja kun sotket peruskäsitteet kuten yllä (”raakadata = raa’asti dataa”), tästä huomauttaminen ei ole mitään ”hifistelyä”. Keskustelusta tulee mahdotonta jos toinen osapuoli ei käytä ilmaisuja niiden vakiintuneissa käyttötarkoituksissa.

  ”Muista käyttäytyä kiltisti täällä, Mie! Jouduin poistamaan sinut pääblogistani, älä kaiva verta nenästä täällä sivublogissani.”

  Tulen olemaan asiallinen kriittinen sikäli kun siihen on ainetta. Sinulla ei ole syytä turhaan herkkänahkaisuuteen: henkilön joka kritisoi toisia, tulee itsekin sietää kriittisiä kommentteja! Olipa kyse sitten pää- tai sivublogista. Eri mieltä olevien asiallisten kommenttien sivuuttaminen ei sovi keskustelun peräänkuuluttamisen kanssa yksiin.

  Tykkää

 13. ”Mitä haluaisit tuolle raakadatalle tehtävän?”

  No mitäs sille yleensä tehdään? Oliko tämä nyt siis oikeasti tarkoitettu kysymykseksi? Jos oli, niin vastataan: se täytyy prosessoida.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_data

  ”Jos HDL ja triglyt ovat raakadatassa parantuneet, niin eikös se ole hyvä juttu?”

  Kyllä. Mikäli esim. edellämainittu selittää kok.kolesterolin muutoksen, muutos on suotuisa. On toki eri asia minkälainen hyöty tuosta väestötasolla saadaan.

  Tykkää

 14. Jerew:

  ”Kolmanneksi, missä ovat ne tutkimukset, joissa lievästi kohonneet k-arvot (5-6) ovat riski sydäninfarkteille (verrattuina <5). Jopa kovan koululääketieteen äänekäs puolestapuhuja dosentti Myllykangas on todennut kolesterolilääkkeiden syönnin olevan useimmiten aivan turhaa, hyödyt eivät ole haittoja suuremmat."

  Tästä ei olekaan kysymys. Lievästi kohonnut kolesteroli ei olekaan ongelma terveille tai matalan riskin poppoolle. Mutta jos tuo kolesterolin kohoaminen on tullut nimenomaan sieltä LDL-arvoista ja korkean riskin porukalla, niin ongelmia voi odottaa.

  Mutta sitähän ei tästä selviä.

  Tykkää

 15. Finriski -tutkijoilla on ollut käytettävissä tiedot mm näistä laboratoriotesteistä: S-LipoA1, S-LipoB, fS-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL, fS-Trigly

  Olennainen kysymys on minun mielestäni:

  Miksi päätettiin julkistaa vain kokonaiskolesterolia koskevat mittaukset?

  ApoA:t ja apoB:t on mitattu ja niistä ei mitään mainintaa Suomen Lääkärilehdessä! Ymmärrättekö nyt miksi THL minun mielestäni pimittää meiltä tietoja ja miksi esimerkiksi minä raivostun tällaisesta ”terveystieteestä” mitä tehdään suomalaisilla verorahoilla?

  Tykkää

 16. Kun kysyin Erkki Vartiaiselta, miksi julkaistiin vain kokonaiskolesteroli, vastasi hän näin:

  ”Muut lipidi tullaan julkaisemaan jatkossa samoin kuin muut riskitekijät, käyttäytyminen, ravinto, taudit, oireet etc. Halusimme tämän kolesteroliasian julkisuuteen mahdollisimman nopeasti liittyen viimeaikaiseen keskusteluun.”

  Tykkää

 17. ”Tarkoitin siis, että *miten* tässä kyseisessä tapauksessa prosessoisit sitä raakadataa.”

  Tämähän riippuu täysin siitä mitä halutaan tietää. Jos lopputuloksena halutaan saada selville esim. lipidiarvojen tarkemmat muutokset kuin pelkkä kok.kolesteroli, niin sitten nämä esiin. Tulokset suhteutetaan tunnettuihin mittausmenetelmien virhemarginaaleihin ja muihin olennaisiin muuttujiin.

  Tykkää

 18. ”Halusimme tämän kolesteroliasian julkisuuteen mahdollisimman nopeasti liittyen viimeaikaiseen keskusteluun”

  Väistämättä vaikuttaa siltä, että THL nyt sahasi tässä omaa oksaansa. Tulee mieleen että halu saada väen väkisin jonkinlainen vastareaktio median/blogosfäärin karppauskeskustelulle ohitti jo rationaalisen harkinnan. Ikävä kyllä.

  Jään odottamaan tarkempaa tietoa FINRISKIn osalta.

  Tykkää

 19. Eli kokonaiskolesteroli on mitattu, eikä laskettu kolmesta muusta arvosta kuten ”matemaatikko”ystäväsi väittää…

  Aikamoinen valehteleva ja vääristelevä mustamaalauskampanja kyllä käynnissä!

  Tykkää

 20. tosiaan, kuten jari tuossa huomautti, ehkäpä tutkimus keskittyi kole arvoihin. Ehkäpä USA:ssa WHI tutkimuksessa ei saatu kaikkia tuloksia ensimmäisessä aallossa.

  Tykkää

 21. ”Matemaatikkoystäväni haluaa vielä tuoda lukijoilleni tämän henkilökohtaisen terveyskäsityksensä: Syön niinkuin itsestä hyvältä tuntuu. Olen siis yhteiskunnallisesti paras mahdollinen henkilö: kulutan kalliita rasvoja, en käytä lääkkeitä, jolloin kuolen heti kun pääsen eläkkeelle. Vartiaisen, Puskan ja kumppaneiden pitäisi rohkaista ihmisiä tällaiseen käytökseen. Se olisi kansantaloudellisesti paras vaihtoehto.”

  Tämä tahaton koomisuus lipsahti ensilukemalla oli silmien. Kyseinen neuvohan oli lähinnä höperö. Valtaosa lihavuusongelmasta johtuu nimenomaan siitä, että ihmiset syövät niinkuin heistä itsestään tuntuu hyvältä.

  Toisekseen, rasvojen ei tarvitse olla ”kalliita”. Kylmäpuristetut kasviöljyt eivät ole tyyriitä suhteutettuna ravitsemusarvoihin, eivät myöskään halpis-kalaöljykapselit. Rasvaista kalaa saa tarjouksesta parhaimmillaan alle vitosen kilohinnalla. Jne.

  Christer kommentoi: Uusavuttomalle blogini lukijalle ja kommentoijalle, Mie:lle, joudun terävästi sanomaan, että olet nyt ylittämässä kommentoinnillesi sallitun huonon maun rajan.

  Minä en kestä sitä kun niin kömpelösti tarraat kiinni epäolennaisiin asioihin. THL suoltaa sontaa lausuntoautomaateistaan ja sinä jaksat motkottaa jostakin matemaatikkoystäväni huumorin kukkasesta! Keskity sonnan tonkimiseen, parahin Mie.

  Tykkää

 22. Nimimerkki Mie kirjoitti: ”Lievästi kohonnut kolesteroli ei olekaan ongelma terveille tai matalan riskin poppoolle. Mutta jos tuo kolesterolin kohoaminen on tullut nimenomaan sieltä LDL-arvoista ja korkean riskin porukalla, niin ongelmia voi odottaa.
  Mutta sitähän ei tästä selviä.”

  Lääkärilehden artikkelista ei selvinnyt, vaikka olisi pitänyt selvitä, että sekä hajonta on niin iso ettei oikein toi tietää onko näin, mutta ehkä HDL että LDL olivat karvan nousutrendissä. Puolestaan triglyseridit laskutrendissä, ja siitä olen iloinen – osaltaan viittaa että parempaan suuntaa suomen kansanterveys voisi olla menossa. Mutta hapettuneesta LDL:stä minäkään en tykkää kuten et kai sinäkään.. joskin tuosta julkistetusta datasta kun ei voi eikä sen tähden saisi mitään johtopäätöksiä yhtään mihinkään suuntaan. Huom. Ei saisi. Mutta sehän ei tietenkään kolesterolialarmisteja estä näkemästä olemattomia silloin tuon 50-luvun tekniikan takia valitun mittarin perusteella, silloin kun se tukee omaa käsitystä.

  Tykkää

 23. Christer väittää: ApoA:t ja apoB:t on mitattu ja niistä ei mitään mainintaa Suomen Lääkärilehdessä!

  Tuntuu oudolta, ettei niistä voisi päätellä jotain?

  Tykkää

 24. ”Minä en kestä sitä kun niin kömpelösti tarraat kiinni epäolennaisiin asioihin. THL suoltaa sontaa lausuntoautomaateistaan ja sinä jaksat motkottaa jostakin matemaatikkoystäväni huumorin kukkasesta!”

  Närkästyksesi puuskassa taisit unohtaa lukea viestini loppuosan. Siteeraan itseäni

  ”Toisekseen, rasvojen ei tarvitse olla “kalliita”. Kylmäpuristetut kasviöljyt eivät ole tyyriitä suhteutettuna ravitsemusarvoihin, eivät myöskään halpis-kalaöljykapselit. Rasvaista kalaa saa tarjouksesta parhaimmillaan alle vitosen kilohinnalla. Jne.”

  En tiedä miksi kenenkään pitäisi nauttia kallita rasvoja. Tai mitä nämä edes ovat. Ehkäpä avaat tätä ajattelumallia minulle? Vai onko tämä(kin) nyt kielletty ajosuunta?

  Tykkää

 25. Mielestäni THL:n pitäisi tutkia ja tilastoida sydänverisuonitauteihin sairastuneiden kolesterolitasot, erotellen myös eri LDL-tyypit sekä HDL. Samalla pitäisi selvittää, millaista ruokavaliota tutkitut ovat käyttäneet. Ellei taannehtivasti saada tietoa, niin nyt tästä eteenpäin. Samoin myös diabetekseen ja muihin merkittäviin sairauksiin sairastuneiden osalta. Sitten verrattaisiin näitä terveenä pysyneiden samanikäisten vastaaviin arvoihin. Jos tällä tavoin saataisiin jotain merkitseviä eroja, niin ne vasta oikeuttaisivat tekemään jotain päätelmiä / suosituksia / pelotteluja!

  Tykkää

 26. ”Mielestäni THL:n pitäisi tutkia ja tilastoida sydänverisuonitauteihin sairastuneiden kolesterolitasot, erotellen myös eri LDL-tyypit sekä HDL. Samalla pitäisi selvittää, millaista ruokavaliota tutkitut ovat käyttäneet. Ellei taannehtivasti saada tietoa, niin nyt tästä eteenpäin.”

  Epidemiologista näyttöä eri ruokavalioiden vaikutuksesta on kyllä aika tavalla. Samoin viime aikoina on tullut vähän pidempikestoisia RCT-tutkimuksia joissa on verrattuna vhh:ta muihin malleihin. Jälkimmäisten pohjalta näyttää siltä, että vhh toimii pääpiirteissään yhtä hyvin kuin moni muu malli.

  Tosin data on riskimarkkeridataa – ja ei pelkästään perusväestöltä vaan riskiryhmiltä kuten DM2-potilailta – joten emme tiedä että miten niissä sv-tautitapahtumissa sitten todellisuudessa käy kun aika on piiiitkä ja otanta iso. En pitäisi valitettavasti kovin realistisena että laajaa, useamman vuoden mittaista trialia käynnisteltäisiin Suomessa.

  Tykkää

 27. mistä tuhon ja hävityksen laitos on
  materiaalinsa saanut?kuka on sille antanut
  luvan tulla minun ja lääkärin väliin?
  en ole antanut lupaa kenellekään.
  kuka on valtakirjan antanut puolestani?

  Tykkää

 28. Joku tuossa väitti, että Ranskassa söisivät pelkästään voita ja kermaa rasvana. Ei muuten tietääkseni pidä paikkansa (olen asunut siellä). Pohjois-Ranskassa toki syödään tuhdimmin, ja myös noita mainittuja, mutta koko Ranskassa syödään kyllä oliiviöljyä ja muita kasvisöljyä – kalaa, pähkinöitä ja pinjansiemeniä unohtamatta.

  Sitten tämä kysymys, mahtaisiko kansan kolesterolitason nousu riippua karppauksesta. Eiköhän kuitenkin voin, tilamaidon, kaikkein rasvaisimman jugurtin, täysrasvaisten juustojen, pekonin, rasvaisten makkaroiden, ihran, sianlihan ja laardin ja punaisen lihan kulutus ole kasvanut niin kauan kuin karppaus on ollut muotivillitys. Arvelen, että kyllä näillä Heikkilällä ja Sundqvistilla ja kaltaisillaan on ollut vaikutusta tähän.

  Aika kummallinen keskustelu tämä on. Mikäli yhtään ymmärrä tilastotiedettä, niin Sundqvistille on tässä usealla suulla todistettu aloituksen väitteiden paikkansapitämättömyys. Kummallinen on tuo Sunqvistin epäasiallisuus nimimerkki Mietä kohtaan, Miehän on aika asialinjalla. Hänen kirjoituksensa ovat olleet sen Sundqvistin toisen blogin parasta antia, ja nyt sitten tämä herra herkkähipiäinen on poistanut lähes ainoan järjen äänen blogistaan.

  Hyvä, että sie Mie kirjoitat tänne! Sinua tarvitaan.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s